Si­mon Far­si Ar­ki­tek­tur

En ar­ki­tek­tur som tar vara på be­fint­li­ga för­ut­sätt­ning­ar
och for­mar nya möj­lig­he­ter ge­nom att in­vol­ve­ra både
män­ni­skor och bygg­nads­konst från bör­jan till slut.

Kan jag hjäl­pa dig?

Ett van­ligt ritupp­drag

Troll­sjö­vä­gen

 • Sta­tus

  På­gåen­de
 • Stor­lek

  86 (to­talt 137) kvm
 • Typ

  Till­bygg­nad av bo­stad
 • Roll

  An­sva­rig ar­ki­tekt

En stu­ga från sex­tio­ta­let står re­dan mitt på tom­ten och alla till­bygg­na­der mås­te gö­ras me­dan fa­mil­jen bor kvar. Den so­li­ga träd­går­den ska ra­mas in sam­ti­digt som hän­syn mås­te tas till ut­sik­ten från bakom­lig­gan­de hus. Re­sul­ta­tet är en lång men nätt till­bygg­nad som om­slu­ter plat­sen. Den be­fint­li­ga stu­gan med sin ved­ka­min fort­sät­ter att vara en sam­lings­punkt och ett öp­pet rum bil­dar en le­van­de länk mel­lan de gam­la och nya de­lar­na av hu­set.

Ber­ze­li­i­ga­tan 13

 • Sta­tus

  Fär­dig­ställt
 • Stor­lek

  250 (to­talt 2100) kvm
 • Typ

  Om­bygg­nad och re­no­ve­ring av fler­bo­stads­hus
 • Roll

  Upp­mät­ning och re­la­tions­hand­ling­ar

Med sitt uni­ka tak och raf­fi­ne­ra­de sym­me­tri ut­mär­ker sig hu­set som en so­li­tär i ga­tu­bil­den. Un­der en re­stau­re­ring av fa­sa­den åter­ställ­des det ur­sprung­li­ga ut­se­en­det från 1913 och sam­ti­digt till­för­des två nya bo­stads­rät­ter ge­nom en om­bygg­nad av vin­den. Om­bygg­na­den har ta­git vara på och ut­veck­lat bygg­na­dens ka­rak­tär och är ett ex­em­pel på hur ex­plo­a­te­ring och be­va­ran­de kan gå hand i hand. Si­mon Far­si Ar­ki­tek­tur har stått för upp­mät­ning­ar och att ta fram re­la­tions­rit­ning­ar för A, V, El och Vent i sam­band med att pro­jek­tet av­slu­ta­des.

Vil­la Sol­sten

 • Sta­tus

  Bygg­start 2016
 • Stor­lek

  0 (to­talt 200) kvm
 • Typ

  Tilläggs­i­so­le­ring
 • Roll

  An­sva­rig ar­ki­tekt

Med ut­sikt över ha­vet har hu­set stått både ut­satt och vac­kert se­dan 40-ta­let. I sam­band med en tilläggs­i­so­le­ring ska ska­dat ma­te­ri­al by­tas ut sam­ti­digt som hu­sets stil vår­das. Var­je de­talj har stämts av med bygg­nads­an­tik­va­rie för att be­va­ra både ka­rak­tär och funk­tion hos den ur­sprung­li­ga trä­kon­struk­tio­nen. Si­mon Far­si Ar­ki­tek­tur har ut­fört bygg­rit­ning­ar och kom­mer att stå för för­fråg­nings­un­der­lag.

Fler in­tres­san­ta pro­jekt

Kon­takt

Kon­tak­ta mig för en tim­mes råd­giv­ning utan kost­nad på kon­to­ret på i Gö­te­borg. Då kan vi åkta sam­ta­la om för­ut­sätt­ning­ar­na och upp­läg­get för ett pro­jekt.

Si­mon Far­si ar­ki­tekt msa
Kon­tor på Kla­re­borgs­ga­tan 1 i Ma­jor­na

0768854480
far­si.si­mon@gmail.com